Návod k použití

page1image43369904

COV-RID High Level Disinfectant

Návod k použití SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

COV-RID High Level Disinfectant (HLD), zamlovací kapalina není, podle bezpenostního listu QC010, klasifikována jako nebezpená pro distribuci nebo pouití.

Bezpenostní list QC010 lze pouít jako souást poáteního posouzení rizik.

COV-RID HLD je dodáván v 1litrovch a 5litrovch nádobách, cojsou standardní velikosti pro zamlovací zaízení, které se standardnpouívají. Nesmí se skladovat na pímém slunením svtle ani pi teplotách pod bodem mrazu (5 ° C – 40 ° C).

COV-RID HLD by ml bt skladován v nádobs pvodními títky a etiketami, ve které byl dodán. Pokud nádobu nepouíváte, víko musí bt tsndotaeno a nádoba tak neprodynuzavena.

COV-RID HLD se dodává v koncentraci pipravené k pouití. Pi manipulaci s nádobou, otevírání lahve a nalévání kapaliny z nádoby do zamlovacího zaízení není vyadováno pouívání rukavic nebo ochrany kůže.

V nkterch zamlovacích zaízeních může mít nádoba, ve které je COV-RID HLD dodáván, stejnou velikost jako nádoba zamlovacího pístroje. V takovém pípadlze nádoby jednodue vymnit.

Vrobek by neml bt směšován s jinmi chemikáliemi nebo produkty. Vrobek nereaguje s ádnmi isticími materiály na bázi kyselin nebo zásad. Dezinfekní prostedek COV-RID HLD je biologicky rozloiteln.
NÁVOD K POUITÍ

COV-RID HLD zamlovací kapalina byla vyvinuta k vyuití prostednictvím tzv. tepelného zamlování, protoe tato technologie úinna rychle rozptlí dezinfekní prostedek do prostoru s minimálním úsilím.

Pouívání a aplikaci dezinfekce vyaduje, aby obsluha zamlovae byla obeznámena s bezpenostními poadavky na pouívání dezinfekních prostedka pouívání elektrickch zaízení. Toto nevyaduje, aby obsluha mla jakoukoli konkrétní kvalifikaci, ale stejnjako u pouívání a aplikace dezinfekních prostedka pouívání elektrickch zaízení by mlo bt zajitno základní kolení nebo pouení o nakládání s dezinfekcí a práci s elektrickmi zaízeními. O takovém kolení nebo pouení by mly bt vedeny záznamy.

Pouívání COV-RID HLD a jeho zamlování prostednictvím zamlovacích pístroj

vyaduje, aby obsluha byla seznámena s uivatelskou píruku ke zamlovacím pístrojm a tu dodrovala.

Prostor oetovanCOV-RID HLD nevyaduje ádnou zvlátní pípravu ped aplikací dezinfekce.

Zamlování může aktivovat ionizaní detektor koue. Oblast, kde má bt COV- RID HLD aplikován, by proto mla bt zkontrolována na pítomnost jakéhokoli zaízení pro detekci poáru a, pokud je instalováno, urit, o jakzpsob detekce koue se jedná. V návaznosti na to by mla bt ped zahájením zamlování provedena vhodná opatení.

Prostor urenk dezinfekci musí bt ped zahájením aplikace COV-RID HLD zkontrolován, aby nebyly pítomny dalí osoby, které se na procesu aplikace dezinfekce nepodílejí.

Vytvoená mlha je zetelnviditelná, take neexistuje ance, e by se nepouené osoby mohly omylem dostat do zamlovaného prostoru.

Nejvtím potenciálním rizikem nebo nebezpeím je vstup osoby do místnosti bubhem procesu aplikace dezinfekce, nebo krátce jeho dokonení, kdy je prostor plnmlhy. To by mohlo vést k tomu, e se osoba stane dezorientovanou a hrozí zakopnutí nebo pád.

Poté, co se mlha rozptlí, obvykle za 15/20 minut, je prostor bezpenk dalímu vyuívání. Povrchy v prostoru, kde byl aplikován COV-RID HLD, není nutné po aplikaci dezinfekce otírat a je k dispozici, jakmile mlha jinení viditelná. To je zároveokamik, kdy je proces aplikace dezinfekce dokonen.

POKYNY PRO APLIKACI S COV-RID HLD

1. Zkontrolujte, zda byl dokonen standardní proces oetení povrchs vysokm mnostvím kontakt(jako jsou nap. kliky), a zda byly vechny doposud pouité isticí prostedky a zaízení odstranny nebo vráceny zpt do ureného skladovacího prostoru.

2. Zavete VECHNA okna a dvee v oetovaném prostoru.

3. Proces zamlování může aktivovat ionizaní detektor koue. Prostor, kde má bt COV-RID HLD aplikován, by proto ml bt zkontrolována na pítomnost jakéhokoli zaízení pro detekci poáru a pokud je k dispozici, urit zpsob detekce. Na základzpsobu vyuívaného k detekci koue by mla bt ped zahájením aplikace dezinfekce provedena vhodná opatení.

4. Prostory by mly bt posouzeny z hlediska klimatizace nebo systémfiltrace a cirkulace vzduchu. COV-RID HLD lze také pouít k dezinfekci klimatizaníchjednotek. Tyto systémy je však třeba posoudit, aby se zajistilo, že při ošetření nedistribuují vzduch do jiných, v době aplikace obsazených prostor. Pokud tomu tak je, budou muset být před zahájením procesu aplikace dezinfekce vypnuty.

5. V závislosti na klimatizaním systému může bt nutné upravit (zpravidla zvýšit) mnoství kapaliny COV-RID HLD potebné pro aplikaci, pokud bude klimatizace v prbhu aplikace putna.

6. Zvate (aspopiblin) objem prostoru, kde má bt COV-RID HLD aplikován, a poté pomocí pokynvrobczamlovacích pístrojzjistte, jak dlouho bude nutné ponechat pístroj v provozu, aby zaplnil oblast mlhou s dezinfekcí COV-RID HLD. COV-RID HLD by ml bt pouit v mnoství cca 2ml na 1m3.

7. Umístte varovné cedule ped vchod(y) do prostor.

8. V blízkosti vstupu do oetovanch prostor by ml bt zajitn zdroj napájení (nap. zásuvka nebo prodluovací kabel). Obsluha se musí ujistit, e bude moci zamlovací pístroj odpojit a odstranit z oetovaného prostoru poté, co bude místnost naplnna mlhou.

9. Zkontrolujte, zda je k zamlovacímu pístroji dostatendlouhelektrickkabel, aby bylo moné ho penést do vech oblastí zamlovanch prostor. Po potvrzení zapojte zamlovací pístroj do elektrické síta nechte jej zahát. Tento proces obvykle trvá 5–15 minut, v závislosti na velikosti a typu zamlovacího pístroje.

10. Zkontrolujte oetovanprostor, zda se v nm nenachází neoprávnné osoby a zajistte, aby vekerpersonál opustil prostor ped zahájením aplikace COV- RID HLD.

11. Jakmile kontrolka na zamlovacím pístroji indikuje, e jednotka má správnou teplotu, je zamlovací pístroj pipraven k pouití.

12. Obsluha by pak mla mít ped zahájením procesu aplikace nasazenou obliejovou masku N95 nebo masku obdobné tídy. Bhem procesu aplikace COV-RID HLD a pokud je v prostorách stále viditelná mlha, je teba pouívat obliejové masky.

13. Proces aplikace COV-RID HLD by ml zaít v nejvzdálenjím bodod vstupu do oetovanch prostor.

14. Obsluha zamlovacího pístroje musí naplánovat trasu z nejvzdálenjího bodu prostoru, kde má bt COV-RID HLD aplikován, zpt k vstupním dveím tak, aby neobsahovala pekáky, pi kterch by hrozilo zakopnutí a/nebo pád, nebo takové pekáky, které by neumonily proces aplikace COV-RID HLD bezpendokonit.

15. Proces je uren k dezinfekci stn, stropa vech exponovanch povrchv prostoru.

16. Zamlovací pístroj by neml bt namíen pímo na elektrická zaízení (v. zdrojelektiny) do vzdálenosti mení ne1m od vypoutcí trysky pístroje. POZNÁMKA: Nesměřujte trysku zamlovacího pístroje pímo do elektrického zaízení nebo vnitních otvorelektrickch zaízení.

17. Chcete-li zahájit zamlování, namite trysku na spojnici mezi horní ástí stny a stropem, aby mlha „stékala“ po zdi a rozptlila se pes strop.

18. Prostor by ml bt vyplnn mlhou na základpropotu uvedeného v bod6. výše – 2ml/1m3. Aplikace takového mnoství vytvoí mlhu, která sníí viditelnost na jeden adva metry.

19. Jakmile se prostor zane plnit mlhou, mla by obsluha postupovat smrem k vstupním dveím do prostoru.

20. Jakmile zamlovací pístroj pouívank aplikaci COV-RID HLD v prostoru pouije správné mnoství tekutiny k vytvoení mlhy, obsluha by mla odstranit zamlovací pístroj a prodluovací elektrickkabel a opustit prostor u vstupních dveí do prostoru.

21. Jakmile obsluha odstraní pístroj a kabel z prostoru, dvee by mly bt zaveny a mlo by bt zajitno, aby do prostoru po dobu poadovanou k udrení prostoru v dezinfikovaném stavu nebo min. 15-20 minut po aplikaci COV-RID HLD. (vstup do prostor může bt opaten títkem COV-RID – dodáván separátn– kterzajistí, aby nedolo k náhodnému nebo nechtnému otevení dveí ped rozputním mlhy nebo naruení doby, po kterou je nutné udret prostor dezinfikovan. Na títku by mlo bt uvedeno datum a as aplikace COV-RID HLD).

22. Kdyumlha není v prostoru viditelná, je okamitk dispozici pro dalí vyuití. Není vyadováno ádné dalí následné oetování, doišťování nebo otírání.

Zpět do obchodu